Tórtola Orientalis – Streptopelia streptopelia orientalis

| 0